Polityka Prywatności

Premium Hemp Market

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka prywatności dotyczy przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników w związku z korzystaniem z Serwisu www.strefakonopi.pl

Naszym podstawowym celem jest zapewnienie Użytkownikom Serwisu ochrony prywatności na poziomie co najmniej odpowiadającym standardom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO oraz w ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

Każdy kto korzysta z Serwisu pozostaje anonimowy aż do czasu, w którym ujawni swoją tożsamość. Administrator danych przetwarza dane osobowe między innymi na podstawie zgody, gdzie jako zgodę należy rozumieć zaznaczenie odpowiedniego okienka lub każde inne zachowanie, które jasno wskazuję na akceptację zaproponowanego przetwarzania. 

Serwis i usługi Administratora nie są przeznaczone dla dzieci poniżej 18. roku życia ani do nich skierowane.

Jeżeli nie akceptujesz treści niniejszej Polityki niezwłocznie zaprzestań korzystania z Serwisu.

 1. Definicje
 1. Serwis– strona internetowa www.strefakonopi.pl;
 2. Administrator– Artur Basiak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Hays Media Artur Basiak, NIP 5342618071, al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa;
 3. RODO– Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
 4. Dane osobowe (lub „dane”) – rozumie się przez to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej;
 5. Prezesie Urzędu Ochrony Danych Osobowych („PUODO”) – rozumie się przez to organ ochrony danych osobowych;
 6. Osobie fizycznej możliwej do zidentyfikowania – jest to osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności poprzez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne; informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań;
 7. Przetwarzaniu danych – rozumie się przez to jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te operacje, które wykonuje się w systemach informatycznych;
 1. Kto jest Administratorem moich danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Artur Basiak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Hays Media Artur Basiak, NIP 5342618071, al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa.

W sprawie swoich danych osobowych mogą się Państwo kontaktować pod adresem e-mail: biuro@strefakonopi.pl lub numerem 22 12 28 069.

 • Podstawy prawne oraz cele przetwarzania danych są zależne od rodzaju Usług, z których Państwo korzystacie:

Usługa

Podstawa Prawna

Cel przetwarzania

Okres przechowywania danych

Rejestracja Konta Klienta

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. wykonanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną polegającej na założeniu i utrzymaniu Konta w Serwisie.

Realizacja umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną celem umożliwienia Państwu założenia Konta w Serwisie

Dane Użytkowników będą przetwarzane do czasu trwałej likwidacji konta Użytkownika.

Sprzedaż Towarów

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO (tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy sprzedaży, której stroną jest osoba, której dane dotyczą) oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO (tj. wykonanie obowiązku prawnego) w zw. z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Kodeksu Cywilnego.

Realizacja umowy sprzedaży tj. przyjęcie zamówienia, realizacja zamówienia, wysyłka, rozpatrywanie reklamacji.

Dane będą przetwarzane przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń wynikających z umowy sprzedaży, tj. 6 lat od dnia zawarcia umowy.

Odpowiedzi na reklamacje

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. wykonanie obowiązku prawnego wynikającego z Kodeksu Cywilnego (uprawnienia wynikające z tytułu rękojmi) oraz realizacji przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

Rozpatrywanie reklamacji Konsumentów.

Po rozpatrzeniu zapytania lub reklamacji przechowujemy dane przez okres nieprzekraczający dwóch lat, chyba że charakter zapytania wymaga dłuższego okresu przechowywania danych.

Wystawianie faktur

Art. 6 ust 1 lit. c RODO tj. wykonanie obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa podatkowego, m.in. w zakresie przechowywania dokumentacji księgowej.

Realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego

Po wystawieniu Państwu faktury będziemy przetwarzać te dane przez okres 6 lat (dokumentacja księgowa)

Kontakt mailowy, kontakt telefoniczny oraz kontakt za pośrednictwem komunikatorów

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. prawnie uzasadnionego interesu polegającego na utrzymaniu kontaktu z potencjalnym klientem oraz udzielania odpowiedzi na zadane pytania.

Rozpatrzenie zapytania oraz odpowiedź.

Dane będą przetwarzane przez okres 2 lat.

Marketing bezpośredni i wysyłanie informacji handlowych

(Newsletter)

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. prawnie uzasadniony interes, polegający na wysyłaniu informacji handlowych oraz marketingu bezpośredniego za uprzednią zgodą Użytkownika.

Przesyłanie informacji o aktualnych produktach, ofertach za pomocą poczty elektronicznej.

Będziemy wysyłać informacje handlowe do czasu złożenia rezygnacji z jego otrzymywania. W każdej informacji handlowej zawarty jest link, za pomocą którego mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania informacji handlowych

Analiza statystyczna danych i pliki cookies np. Google Analitycs, Facebook Ads

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. prawnie uzasadniony interes, polegający na ulepszaniu strony internetowej i analizie zachowań Użytkowników na stronie.

Analiza danych zbieranych w celach m.in. tworzenia statystyk czy analizy ruchu na stronie

Do czasu utraty przydatności tych danych dla statystyk

Zamieszczanie komentarzy na blogu

Art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj.  dobrowolna zgoda osoby wystawiającej  komentarz

Wystawienie komentarzy na blogu przez klienta

Komentarz na blogu będzie dostępny do czasu ich usunięcia przed dodającego

Okresy wskazane w powyżej tabeli liczone są od końca roku, w którym Administrator rozpoczął proces przetwarzania danych w celu ułatwienia technicznego przy procesie kontrolowania tych okresów. Po tym czasie dane osobowe zostają trwale zniszczone lub usunięte.

 1. Profilowanie danych

 

 1. Państwa dane osobowe mogą być profilowane. Ma to na celu jak najbardziej dostosowane spersonalizowanie oferty kierowanej do Państwa.
 2. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w stosunku do Państwa i nie będą miały żadnego wpływu na Państwa prawa czy obowiązki wynikające z RODO.
 3. Profilowanie danych poprzez technologie śledzące Użytkowników mają jedynie na celu lepsze dopasowanie treści kierowanych do Użytkowników poprzez analizę ich zainteresowań i zachowań na stronach.
 4. Pozyskiwane w ramach profilowania informacje są anonimowe i nie są w żaden sposób kojarzone z danymi Użytkowników, które są podawane w ramach np. formularza zakupu czy formularza założenia Konta. Profilowanie odbywa się jedynie biorąc pod uwagę takie informacje jak: płeć, wiek, lokalizacja itp.
 5. Każda osoba, której dane są profilowane ma prawo skorzystać z uprawnień przewidzianych w niniejszej Polityce Prywatności.
 1. Komu przekazujemy Państwa dane osobowe?

Administrator może przekazywać Państwa dane osobowe następującym kategoriom odbiorców:

 • firma zewnętrzna zajmująca się obsługą Newsletter’a- GetResponse, spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Arkońskiej 6/A3, 80-387 Gdańsk;
 • firmy świadczące usługi hostingowo- serwerowe zapewniające m.in. utrzymanie poczty elektronicznej i strony internetowej- PL spółka z ograniczona odpowiedzialnością, ul. ks. Jakuba Wujka 7/26, 61-581 Poznań;
 • firma zewnętrzna zajmująca się księgowością- Web INnovative Software spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Bolesława Krzywoustego 105/21, 51-166 Wrocław;
 • podmiot zapewniający przechowywanie danych osobowych na serwerach i obsługę domeny- PL spółka z ograniczona odpowiedzialnością, ul. ks. Jakuba Wujka 7/26, 61-581 Poznań;
 • podmioty obsługujące płatności – PayU S.A., ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań;
 • firma zapewniająca obsługę mailingu- GetResponse, spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Arkońskiej 6/A3, 80-387 Gdańsk;
 • podmioty zapewniające rozwiązania technologiczne takie jak. Google Analitycs, Facebook Ads- Google LLC z siedzibą w Mountain View, Kalifornia oraz Facebook,Inc. z siedzibą Menlo Park, Kalifornia;
 • firmy kurierskie i przewozowe w celu wysyłanie zamówionego Towaru- DPD Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-274), przy ul. Mineralnej 15 oraz InPost Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ul. Wielickiej 28, 30-552 Kraków;
 • firma zewnętrzna obsługująca czat udostępniony na stronie- tawk.to Inc. amerykańska korporacja z siedzibą pod adresem 187 East Warm Springs Rd, SB298, Las Vegas, Nevada, 89119, działająca w imieniu własnym i brytyjskiej spółki stowarzyszonej Tawk.to Ltd;

Wszystkie zewnętrzne podmioty mogą korzystać z Państwa danych wyłącznie w celu realizacji danej usługi. Wszystkie osoby mające dostęp do Państwa danych muszą przetwarzać je z ostrożnością i przestrzegać obowiązujących przepisów i regulacji. Nie przekazujemy Państwa danych osobom trzecim w celach komercyjnych oraz nie sprzedajemy Państwa danych innym firmom.

Serwis może przekazać dane osobowe uprawnionym władzom, organom podatkowym i/lub organom ścigania, jeśli wymagają tego przepisy prawa.

 1. Uprawnienia Użytkowników
 1. Użytkownik ma prawo żądać od Administratora:
 • dostępu do swoich danych osobowych– każda osoba korzystająca z tego uprawnienia ma prawo do otrzymania informacji czy i jakie informacje na jego temat przetwarza Administrator a także do uzyskania bezpłatnej kopii danych,
 • sprostowania danych– każda osoba korzystająca z tego uprawnienia ma prawo do żądania sprostowania swoich danych lub ich uzupełnienia,
 • ograniczenia przetwarzania– każda osoba korzystająca z tego uprawnienia ma prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych w przypadku kwestionowania prawidłowości danych oraz legalności lub niezbędności ich przetwarzania i wniesienia sprzeciwu.
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych– każda osoba korzystająca z tego uprawnienia ma prawo cofnąć wcześniej wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych dla określonych zgodą celów. Zgoda nie działa wstecz co oznacza, że przetwarzanie danych przed cofnięciem zgody pozostaje legalne.
 • wniesienia sprzeciwu– każda osoba, korzystająca z tego uprawnienia będzie mogła złożyć sprzeciw wobec przetwarzania jego danych, opartych na prawnie uzasadnionym interesie Administratora,
 • przenoszenia danych– każda osoba korzystająca z tego uprawnienia będzie mogła żądać przeniesienia jego danych w formacie pdf do wskazanego Administratora.
 1. Poza uprawnieniami wskazanymi powyżej, każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że jego dane przetwarzane są niezgodnie z obowiązującymi przepisami. Skargę składa się do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa lub za pomocą formularza na stronie internetowej: https://uodo.gov.pl/pl/83/153.
 2. Z uprawnień określonych w pkt. 1 można skorzystać kontaktując się z nami za pomocą danych kontaktowych podanych w zakładce „Kontakt”. Administrator zrealizuje uprawnienia poprzez kontakt na adres mailowy Administratora maksymalnie w terminie 30 dni od otrzymania żądania. Jeżeli z uwagi na szczególny charakter bądź zawiłość sprawy nie będzie to możliwe w terminie 30-dniowym, wówczas Administrator zrealizuje je w ciągu kolejnego miesiąca a o przedłużeniu terminu poinformuje niezwłocznie uprawnionego.
 3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa zastrzegamy sobie prawo podania określonych, znanych nam informacji. Przez zastosowanie takiego procesu możemy zweryfikować, czy faktycznie chodzi o osobę, której dane dotyczą.
 4. Użytkownik może w każdym czasie zmienić adres poczty elektronicznej, na który wysyłana jest informacja handlowa lub zrezygnować z usługi, której przedmiotem jest bezpłatne dostarczanie informacji handlowej i marketingowej, klikając przycisk „Rezygnuję z otrzymywania informacji handlowych” lub inny o tożsamym znaczeniu, znajdujący się w każdej informacji handlowej. Od tego momentu Administrator ma obowiązek zaprzestania wysyłania informacji handlowej na podany adres e-mail i zaprzestania przetwarzania danych dla celów handlowych i marketingowych.
 5. Administrator ma prawo odmówić realizacji wskazanych powyżej uprawnień jedynie w przypadku kiedy będzie to zgodne z prawem i ze względu na podstawy nadrzędne wobec interesów uprawnionego. Administrator każdorazowo poinformuje uprawnionego o przyczynach odmowy realizacji żądania.
 • Pliki cookies
 1. W Serwisie wykorzystujemy pliki typu cookies, czyli małe pliki tekstowo-numeryczne, które są zapisywane przez system teleinformatyczny w systemie teleinformatycznym Użytkownika (na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu Użytkownika, z którego dokonano połączenia z Serwisem) podczas przeglądania Serwisu i pozwalają na późniejszą identyfikację Użytkownika w przypadku ponownego połączenia z Serwisem z urządzenia (np. komputera, telefonu), na którym zostały zapisane.
 1. Administrator może stosować następujące rodzaje plików cookies:
 • cookies sesyjne– są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Twojego urządzenia.
 • cookies marketingowe– zastrzegamy sobie możliwość korzystania w celach marketingowych z usług firmy Facebook Inc, tj. Facebook Piksel ora firmy Google LLC,
 • cookies analityczne– zastrzegamy sobie możliwość korzystania z usług firmy Google LLC, tj. z Google Analitics i Google Ads.
 1. Pliki Cookies są gromadzone między innymi w następujących celach: poprawa funkcjonalności strony, analiza ruchu na stronie, czasu spędzanego na stronie, wejść i wyjść i tworzenie statystyk, dopasowanie treści do preferencji Użytkowników, korzystanie z wtyczek społecznościowych, indywidualizacja strony internetowej pod ustawienia Użytkownika, ułatwienie rejestracji, zachowanie bezpieczeństwa na stronie, marketing serwisu tj. aktywność Użytkowników, historia wyszukiwania, ruch na stronie.
 2. W plikach cookies nie są przechowywane żadne informacje stanowiące dane osobowe Użytkowników Serwisu. Pliki cookies nie są wykorzystywane do określenia tożsamości Użytkownika. Podstawą wykorzystywania plików cookies jest uzasadniony interes prawny Administratora. Pliki cookies zbierają następujące informacje: dane logowania, IP Użytkownika, typ przeglądarki, domena, system operacyjny itp.
 3. Z uwagi na korzystanie z usług firmy Google, Facebook, Państwa dane mogą być przekazywane do USA w związku z ich przetwarzaniem na zagranicznych serwerach. Podmioty te stosują jednak mechanizmy zgodności przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO oraz standardowe klauzule umowne.
 4. W celach marketingowych korzystamy z usług firmy Facebook, tj. Facebook Piksel. Usługa polega na kierowaniu reklamy do użytkowników, którzy już byli na naszej stronie internetowej, a także na analizowaniu grupy docelowej naszych usług umożliwiając kierowanie naszych reklam do naszych potencjalnych klientów. Dokładne informacje o sposobie działania Facebook Piksel można znaleźć na poniższej stronie: poniższej stronie: https://pl pl.facebook.com/business/help/742478679120153?helpref=page_content.
 5. Korzystamy również z usług firmy Google, tj. Google Analytics. Usługa polega na zbieraniu informacji na temat odwiedzin stron, takie jak wyświetlone podstrony , czas spędzony na stronie oraz przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. Dane te przetwarzane są w sposób zanonimizowany, co oznacza że nie dochodzi do bezpośredniej identyfikacji Użytkownika. Dane te przetwarzane są jedynie w celach statycznych. Dokładne informacje o sposobie działania Google Analytics można znaleźć na poniższej stronie: https://support.google.com/analytics/answer/6004245. Korzystając z poniższego linku:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout istnieje możliwość wyłączenia aktywności mierzonej przez Google Analytics .

 1. W serwisie umieszczone są wtyczki społecznościowe między innymi Facebooka. Podczas skorzystania z wtyczki przeglądarka Użytkownika nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerem tego serwisu. Oznacza to, że może dojść do instalacji plików cookies tego serwisu. Aby dowiedzieć się więcej, zachęcamy do zapoznania się z regulacjami prawnymi obowiązującymi w tych serwisach.
 2. Powyższe firmy gwarantują przestrzeganie analogicznych do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE standardów dotyczących ochrony danych osobowych. Korzystanie przez Serwis z ich technologii przy przetwarzaniu danych osobowych pozostaje zgodne z prawem.
 3. Pliki cookies są wykorzystywane w Serwisie za zgodą Użytkownika.
 4. Użytkownik może w każdym czasie cofnąć lub zmienić zakres wcześniej wyrażonej zgody na wykorzystywanie w Serwisie plików cookies oraz usunąć je ze swojej przeglądarki.
 5. Zgoda może zostać wyrażona przez Użytkownika poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania, w szczególności przeglądarki internetowej, zainstalowanego w urządzeniu telekomunikacyjnym wykorzystywanym przez Użytkownika do przeglądania zawartości Serwisu.
 6. Użytkownik Serwisu może również w każdym czasie ograniczyć lub wyłączyć cookies w swojej przeglądarce przez takie jej ustawienia, aby blokowała cookies lub ostrzegała Użytkownika przed zapisaniem pliku cookies na urządzeniu, z którego korzysta do przeglądania zawartości Serwisu. W takim przypadku może się jednak zdarzyć, że Użytkownik nie będzie mógł korzystać ze wszystkich funkcjonalności Serwisu.
 7. Poniżej przedstawiamy informacje jak wyłączyć oraz włączyć pliki cookies w najczęściej używanych przeglądarkach internetowych:

Nazwa przeglądarki

Link:

Chrome

 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl

Firefox

 

https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek

Internet Explorer

https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Opera

http://www.opera.com/blogs/news/2015/08/how-to-manage-cookies-in-opera/

Safari (iOS)

 

https://support.apple.com/pl-pl/HT201265

Safari (macOS)

 

https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=nl_NL&viewlocale=pl_PL

 • Wtyczki mediów społecznościowych

 

 1. Informujemy, że w ramach Serwisu mogą zostać zamieszczone linki umożliwiające jego Użytkownikom bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych, za które właściciel Serwisu nie odpowiada. Nie mamy wpływu na prowadzoną przez administratorów tych stron politykę prywatności oraz wykorzystywania plików cookies. Zalecamy, aby przed skorzystaniem z usług oferowanych przez inne strony internetowe, każdy Użytkownik zapoznał się z dokumentem dotyczącym polityki prywatności oraz wykorzystywania plików cookies, jeżeli zostały one udostępnione, a w razie ich braku skontaktował się z administracją danej strony celem uzyskania informacji na ten temat.
 1. Zasady ochrony prywatności w serwisach podmiotów trzecich:

FACEBOOK

 

 

Serwis www.strefakonopi.pl umieszcza na stronach swojego Serwisu wtyczki powiązane z serwisem Facebook i Messenger. W tym celu w odpowiednich sekcjach i stronach umieszczany jest przycisk odwołujący się do serwisu Facebook. Używając tych wtyczek Użytkownik loguje się w serwisie Facebook, w którym obowiązuje polityka prywatności firmy Facebook. Z polityką tą można zapoznać się pod linkiem:

https://www.facebook.com/
policies/cookies/

 

 1. Jak zabezpieczamy Państwa dane osobowe?

Administrator robi wszystko aby Państwa dane były bezpieczne. W tym celu wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z prawem i w sposób zapewniający bezpieczeństwo.

 1. Gdzie mogę zgłosić zastrzeżenia/ uwagi do co przetwarzania danych osobowych?
 • za pośrednictwem e-maila: biuro@strefakonopi.pl
 1. Postanowienia końcowe

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu zapewnienie ochrony przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Administrator może okresowo aktualizować Politykę, ze względu na wprowadzenie nowych funkcjonalności strony a także zmiany w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, publikując nowe wersje w Serwisie. O zmianach niniejszej Polityki prywatności Administrator powiadamia Użytkowników mailowo na 14 dni przed wprowadzeniem zmian lub poprzez umieszczenie komunikatu o zmianie w Serwisie.

Niniejsza polityka obowiązuje od dnia 01 kwietnia 2021 r.

0
  0
  Twój Koszyk
  Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu
  go top